Audit financiar

Corectitudine. Independenta. Obiectivitate.

Serviciile noastre de audit sunt prestate in conformitate principiile auditului financiar, in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (ISA) adoptate integral de Camera Auditorilor Financiari din Romania.
Situatiile financiare supuse auditului financiar sunt intocmite in conformitate cu Standardele Romanesti de Contabilitate sau cu
Standardele Internationale de Raportare Financiara, ca si in conformitate cu Regulile Contabile ale Grupurilor de Societati.
Serviciile prestate de catre noi includ:
• Audit extern
• Revizuiri
• Servicii conexe
• Auditul Misiunilor Speciale

Situatiile financiare includ:

• bilantul contabil,

• contul de profit si pierdere,

• situatia fluxurilor de trezorerie,
• situatia modificarilor capitalului social,

• notele explicative ale situatiilor financiare.

• situatii financiare consolidate

• etc